I4, V6 & Small Blocks - Sterndrive
Model
Cyl.
PK
Bobtail
Alpha drive
Bravo I drive
Bravo II drive
Bravo III drive
3.0 TKS
L4
135
6.717
11.545
3.0 MPI
L4
135
8.638
13.466
4.3 MPI
V6
220
11.562
16.390
17.804
18.340
4.5L
V6
250
12.694
17.522
18.233
18.936
19.472
5.0 MPI
V8
260
13.202
18.030
18.741
19.444
19.979
350 MAG
V8
300
15.850
20.678
21.389
22.092
22.627
377 MAG
V8
320
18.935
24.474
25.177
25.713


   
     
     
 
V8 Big Block - Sterndrive
Model
Cyl.
PK
Bobtail
Bravo 1 X
Bravo 2 X
Bravo 3 X
Bravo 1 XR DWP
Bravo 3 XR
Bravo 1 XR Sport Master
Bravo 1 XR Short Sport Master
8.2 MAG
V8
380
27.303
33.562
34.244
34.741
36.717
37.058
39.117
39.542
8.2 MAG HO
V8
430
32.221
38.480
39.162
39.659
41.635
41.975
44.035
44.460
3.0m


5.0
   
Tow Sports
Model
Cyl.
PK
Bobtail
Velvet 71C Velvet 72C 1:1 1,5:1
ZF 45 C 1:1
ZF 45 C 1:1 Electric
     
5.7 MPI
V8
315
13.753
14.612
     
Scorpion 350
V8
330
14.762
15.622
15.622
     
Scorpion 350 DTS ECT
V8
330
19.535
23.869
     
Scorpion 377
V8
340
16.909
17768
17768
       
3.0m


5.0
   
Inboard
Model
Cyl.
PK
Bobtail

ZF electric Down Angle

ZF electric V-drive
   
5.7 MPI DTS
V8
300
14.789
19.122
21.122
   
6.2 MPI DTS
V8
320
18.433
22.767
24.767
   
8.2 Hor DTS
V8
375
33.146
39.012
41.035
   
8.2 HO DTS
V8
425
39.826
45.691
47.715
   
3.0m


5.0